Awards

 • Dekaban Liddle Fellowship, 2023-2024.
 • Prime Minister of Poland Scientific Award for habilitation dissertation (pl. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiagniecia bedace podstawa nadania stopnia doktora habilitowanego), 2018.
 • Finalist of Polityka Journal Scientific Award (pl. Finalista Nagród Naukowych tygodnika Polityka), 2017.
 • Ministry of Science and Higher Education Scholarship for Outstanding Young Scientists (pl. Stypendium MNiSW dla wybitnych mlodych naukowców), 2014-2017.
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie: grant konferencyjny, 2011.
 • Fulbright Junior Reserach Award, 2006-2007.
 • Marie Curie Host Fellowship, 2004-2005.

Grants

 • National Science Center Grant: On endogenous discounting and recursive utilities (pl. O endogenicznym dyskontowaniu i rekursywnych użytecznościach), 2023-2027, grant OPUS 24, wykonawca, PLN 534 360.
 • NCBiR Grant: POIR.01.01.01-00-0616/20 for NEUROGAMES LAB z o.o. (Opracowanie innowacyjnego systemu rekrutacyjnego GameHR opartego o autorskie narzędzia do selekcji pracowników w działach sprzedaży) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, kierownik B+R (R&D principal investigator), budget PLN 6.4m; funding PLN 4.4m.
 • National Science Center Grant: On behavioral discounting and Markov equilibria in stochastic decision problems (pl. O dyskontowaniu behawioralnym i równowagach Markowa w stochastycznych problemach decyzyjnych), 2020-2023, grant OPUS 18, kierownik (principal investigator), PLN 291 960.
 • Doskonala Nauka (Ministry of Science and Higher Education) grant DNK/SP/464527/2020 for conference organization, 2020, PLN 109 100.
 • National Science Center Grant: On competitive equilibria with time consistency of decision process (pl. O równowagach gospodarczych w warunkach niespójnosci czasowej decyzji), 2017-2020, grant OPUS 12, wykonawca, PLN 259 350.
 • National Science Center Grant: On the role of temptations and self-control in economic choices (pl. O roli pokus i samokontroli w wyborach ekonomicznych), 2014-2016, grant SONATA 6, kierownik (principal investigator), PLN 118 560.
 • National Science Center Grant: Constructive methods for analysing equilibria in large stochastic economies (pl. Konstruktywne metody znajdowania rownowag w duzych gospodarkach), 2013-2016, grant SONATA 4, wykonawca, PLN 278 850.